Nội Dung Của Thuyết Âm Dương

Noi Dung Cua Thuyet Am Duong

Thuyết Âm Dương đcp ti năm quy lut chính: Âm – dương thuc tính, Âm – dương đi lp, Âm – dương là gc ca nhau, Âm – dương biến hóa và Âm – dương vn hành.

Năm ni dung cơ bn ca thuyết Âm – dương là cơ striết lý ca nhiu ngành khoa hc.

Thuộc tính âm và dương

Tiêu chun đphân bit thuc tính âm, dương trong svt và hin tưng:

– Dương là sbiu lca tri (càn – thiên) là nam, cha, vua chúa, btrên, sang trng (tri sang đt hèn) ban ngày, ánh sáng, sc nóng, năng lưng, sc mnh mang tính dương, màu trng, schuyn đng mnh m, bng phng, náo nhit, hưng phn, v.vThuc tính mnh.

– Âm là sbiu lca đt (khôn – đa), là n, m, yếu, bóng ti, đêm, mt trăng, mm mi, thđng, lnh, tính trm, màu đen, v.vThuc tính yếu mm.

Âm, dương là mt hthng nhnguyênmang nhng thuc tính trái ngưc nhau nhưng li btrnhau.

Âm – dương đối lập

Mi svt hin tưng đu đng thi tn ti hai thuc tính âm và dương đi lp nhau, to nên scân bng, btrthúc đy shình thành,phát trin, đng thi cũng tàng cha smt cân bng, giúp sđi lp phát trin đđi ti sphân tách – quá trình phân hy.

Trong bát quái, âm và dương đưc biu hin bng hai màu đi nghch trng – đen, giao nhau đnói lên shòa hp, htr, đng thi phát sinh như quy lut sinh – dit. Vì vy, Chu dch càn ti đôviết rng Càn, khôn là căn bn ca âm dương, là ttông ca vn vt…”, quy lut âm – dương đi lp và thng nht xuyên sut trong tt ccác svt và biu tưng. Không có svt, biu tưng nào không mang hai thuc tính âm – dương và tàng n quy lut đi lp – thng nht.

Am Duong Trong Bat Quai

Âm dương trong bát quái

Shp nht âm dương đsinh và hy. Trong sinh có hy, trong hy có sinh, cái nlà gc ca cái kia, cái này là nguyên nhân ca cái kia. Nó đng thi tn ti trong mt thđi lp – thng nht.

Âm – dương là gc ca nhau

Như đã biết, âm dương trong vn vt va đi lp li va thng nht, chúng da vào nhau đtn ti, âm và dương luôn li dng nhau đphát trin. Tác đng qua li đó là stn ti, không có âm thì không có dương và ngưc li.

Trong hthng nhnguyêncó thnói không có sthun dương hay thun âm. Âm dương khi đng riêng llà quá trình hy. Tuy nhiên, trng thái này không tn ti lâu mà tnó sthc hin giai đon chuyn hóa

Âm – dương biến hóa

Âm – dương là hai thuc tính khác bit trong mt thc th, nhưng câm và dương đu có quy lut biến hóa.

Dưi nhng điu kin nht đnh, cái này schuyn hóa thành cái kia, nhưng dch chuyn mà không biến mt thuc tính riêng bit. Chkhi âm và dương kết hp thì mi thúc đy ssinh thành và phát trin. Htừ” viết: “… Âm – dương hp đc thì cương nhu thành hình…”

Điu đó cho thy, tuy đi lp nhưng âm và dương phi da vào nhau và hp nht bn vng cân bng mi cùng tn ti lâu dài đưc.

Am Duong Bien Hoa

Âm và dương đều có quy luật biến hóa

Stách bit tương đi đthiết lp sthng nht mi chmang tính cht ý nim đxét thuc tính; còn trên thc tế, trong âm luôn tàng n dương và ngưc li, trong dương vn có âm. Đó là schuyn hóa; thun dương và thun âm chlà khái nim. Trong cha (dương) vn tàng âm mi thành hình ngưi nam. Và trong m(âm) vn tàng dương (cha, mlà thc th), nếu không có hai thuc tính đó thì không có thc th. Không nên nhm ln thuc tính vi thc th, thc thlà mt ththng nht có chai thuc tính. Chkhi nào xut hin smt cân bng âm dương trong thc ththì mi bc lrõ ràng đơn tính, khi đó schuyn hóa không còn na.

– Dương thnh là do âm suy so vi mc cân bnghoc do dương đưc tăng lên quá mc cân bng bi nguyên nhân nào đó. Như vy, phi hiu dương vưng xy ra trong hai trưng hp: dương thc vưng do mt lý do nào đó, điu kin sung np nào đó làm cho dương tăng lên quá mc, phá vthế cân bng đã có. Trưng hp thhai là âm suy, không còn giđưc mc cân bngcn thiết bi mt lý do, điu kin nào đó, làm cho dương vưng – đó là givưng. Song, theo quy lut đi lp hp nht và quy lut chuyn hóa âm – dương, mc cân bng tương đisđưc thiết lp li. Hai quy lut này không xy ra trong mt thc ththì slà tin đca quá trình hyđthiết lp mt scân bng mi trong mt thc thmi.

Cn phi hiu quy lut chmang tính chi phi và tt yếu chkhông phi là mt yếu tchi phi thc s.

– Âm và dương là hai thuc tính khác bit nhau nhưng li có thchuyn hóa ln nhau. Âm cc sinh dương; dương cc sinh âm, luôn luôn sinhbiếnchuyn. Schuyn hóa ln nhau gia âm và dương là quy lut phát trin tt yếu ca svt. Như vy, nếu mi thđu tuân ththeo quy lut cân bng phát trin thì sluôn to ra sphát trin hài hòa, giúp tn ti lâu bn. Nếu có slch lc, mt cân đi thì sto ra skhông bn vng.

Âm – dương vận hành

Âm – dương vn hành nghĩa là âm – dương luôn thế đng. Đó là mt quy lut.

Âm – dương bt cthc thnào cũng luôn vn đng và như vy, scân bng trong thc thlà cân bng đng, thúc đy sphát trin và là quy lut ca sphát trin. Thế cân bng cũ bphá vtheo quy lut vn hành âm – dương thì thế cân bng mi đưc thiết lp ngay. Điu này phù hp vi quy lut biến hóa âm – dương. Nhkhông ngng chuyn hóa mà vũ trvà svt, hin tưng luôn vn đng và thay đi. Ssinh và hy, thay thế nhau không ngng din ra. Đó là svn đng ca âm- dương. Hết ngày li đêm, hết sáng li ti, nóng đi lnh đếnvn vt không ngng chuyn đi. Âm mnh lên thì dương yếu đi và ngưc li, dương mnh thì âm yếu, nhưng âm và dương tương hp, đi đến thế cân bng mi nhquy lut vn hành, giúp svt sinh trưng và phát trin không ngng.

Thuoc Tinh Am Duong

Âm – dương luôn ở thế động

– Nếu âm dương không có quy lut vn hành thì mi thc thsginguyên trng thái ban đu, không có cái cũ và cái mi. Nhquy lut vn hành ca âm dương, cái mi đưc sinh ra, thay thế cái cũ. Tc đphá vcân bng cũ tùy thuc vào khnăng duy trì ca thc th, tuyt đi không theo ý mun áp đt. Tquy lut vn hành không ngng ca âm dương, không có gì có thvĩnh cu.

Tt ccác svt, hin tưng cho đến con ngưi, vũ trđu không nm ngoài quy lut này ca thuyết âm dương.

0/5 (0 Reviews)